KSBN Online Open Kettlebell Cup

KSBN Online Open Kettlebell Cup

(English below)

Algemene informatie
De wedstrijd is open voor iedereen! Alle landen zijn welkom, je hoeft geen lid te zijn van een club of organisatie om mee te doen.

De KSBN Online Open bestaat uit een viertal online evenementen:
– 3 & 4 April individuele lift: Longcycle
– 10 & 11 April individuele lift: Jerk
– 17 & 18 April individuele lift: Snatch
– 22 & 23 Mei online wedstrijd: KSBN Online Open Kettlebell Cup

Wanneer je je inschrijft, mag je meedoen aan alle 4 de evenementen, maar dit is niet verplicht. Het is de bedoeling dat voor elk evenement waaraan je wilt deelnemen, je een video uploadt op Youtube in het weekend van het evenement.

10 minutes lifts:
– Two Arm LongCycle
– One Arm LongCycle
– Two Arm Jerk
– One Arm Jerk
– Snatch

All weights allowed:
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32kg

Ranking lifts:
Two Arm Longcycle, Snatch

Ranking weights women:
12kg, 14kg, 16kg, 20kg, 24kg

Ranking weights men:
16kg, 20kg, 24kg, 28kg, 32kg

Ranking info:
https://www.kbsportbond.nl/resultaten/rankings/

Inschrijven
Inschrijven kost slechts €7,50 en kan via deze link:
https://forms.gle/R9m1BzFpbm5oBj189

Na inschrijving kan je als atleet deelnemen aan alle lifts. De video’s zullen door juryleden van de verschillende trainingslocaties op vakkundige manier worden beoordeeld. Na inschrijving en deelname ontvangt je een verrassing als waardering voor je aanhoudende motivatie. Deze wordt thuisgestuurd. Tevens ontvang je na deelname een certificaat met je behaalde resultaten en – indien van toepassing – een ranking-certificaat.

Individuele lifts/Ranking days
De individuele lifts bevatten geen wedstrijdelement. Deze zijn gericht op:
– Plezier en het behouden van motivatie
– Het toewerken naar een persoonlijk doel
– Het behalen van een rank of PR

Natuurlijk ontvang je na deelname een certificaat met al je resultaten. De video’s voor de individuele lifts dienen geüpload te worden in het weekend van:
– Longcycle: 3 & 4 april
– Jerk: 10 & 11 april
– Snatch: 17 & 18 april

De KSBN Online Open Kettlebell Cup
Het laatste evenement bevat wel een wedstrijd-element. Deze is gericht op:
– Vriendelijke competitie voor de kettlebell community
– Het behalen van een rank of PR

Tijdens de KSBN Cup mag elk gewenst gewicht worden gebruikt. De resultaten van de atleten zullen met elkaar worden vergeleken volgens de Koehorst-formule. De video’s voor de KSBN Online Open Kettlebell Cup dienen geüpload te worden in het weekend van 22 & 23 mei.

Ranking
In 2021 is het mogelijk voor atleten om online ranks te behalen/zich te kwalificeren voor (inter)nationale kampioenschappen voor longcycle en snatch. Het behalen van een rank voor de biatlon is online helaas niet mogelijk. Mocht er dit jaar toch een fysieke wedstrijd plaatsvinden waarvoor je als atleet een rank nodig hebt, neem dan contact op met het bestuur. Let op: het betreft alleen een ranking en geen NL records. NL records kunnen alleen behaald worden op “live” wedstrijden.

Video-eisen
De video moet achtereenvolgend het volgende bevatten:

 • Gewicht van de atleet gewogen op een digitale weegschaal
 • Gewicht van de kettlebell(s) gewogen op een digitale weegschaal
 • De complete 10-minuten set
 • Dit alles in één complete en niet-onderbroken video
 • Je moet altijd volledig in beeld zijn, van voeten tot overhead positie met kettlebells zichtbaar
 • Je moet als atleet duidelijk herkenbaar in beeld staan, niet te ver weg van de camera
 • Kleding: ellebogen en knieën zichtbaar om de reps goed te kunnen beoordelen.
 • Opnemen: verticaal/portrait heeft de voorkeur boven horizontaal/landscape
 • Geen andere tellers of (digitale) klokken in de video
 • Geen andere personen die je hoort tellen in de video
 • Geen andere personen in beeld
 • Geen muziek in de video

Video’s moeten geplaatst worden op jouw eigen persoonlijke Youtube account en gemarkeerd worden als “unlisted” of openbaar. De link naar de Youtube video kan verstuurd worden naar: info@ksbn.nl. Zowel de titel van de video als de e-mail moet het volgende bevatten:

 • Naam van de atleet
 • Gewicht van de atleet
 • Discipline/Lift
 • Kettlebell gewicht

Deadlines video’s individuele lifts/ranking days:

 • Longcylce: 4 april 2021, 23:59 uur
 • Jerk: 11 april 2021, 23:59 uur
 • Snatch: 18 april 2021, 23:59 uur

Deadlines video’s KSBN Cup Online Open Kettlebell Cup:

 • 23 mei, 23:59 uur

*** ENGLISH ***

General information
The competition is open to everyone! All countries are welcome, you do not have to be a member of a club or organization to participate.

The KSBN Online Open consists of four online events:
– April 3 & 4 individual lift: Longcycle
– April 10 & 11 individual lift: Jerk
– April 17 & 18 individual lift: Snatch
– May 22 & 23 online competition: KSBN Online Open Kettlebell Cup

When you register, you can participate in all 4 events, but this is not mandatory. It is the intention that for every event you want to participate in, you upload a video on Youtube on the weekend of the event.

10 minutes lifts:
– Two Arm LongCycle
– One Arm LongCycle
– Two Arm Jerk
– One Arm Jerk
– Snatch

All weights allowed:
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32kg

Ranking lifts:
Two Arm Longcycle, Snatch

Ranking weights women:
12kg, 14kg, 16kg, 20kg, 24kg

Ranking weights men:
16kg, 20kg, 24kg, 28kg, 32kg

Ranking info:
https://www.kbsportbond.nl/resultaten/rankings/

Register
Registration costs only € 7.50 and can be done via this link:
https://forms.gle/R9m1BzFpbm5oBj189

After registration you can participate in all lifts as an athlete. The videos will be judged professionally. After registration and participation you will receive a surprise in appreciation for your persistent motivation. This will be sent to your home. You will also receive a certificate with your results and – if applicable – a ranking certificate.

Individual lifts / Ranking days
The individual lifts do not contain a competition element. These are aimed at:
– Having fun and keeping motivation
– Working towards a personal goal
– Achieving a rank or PR

Of course you will receive a certificate with all your results after participation. The videos for the individual lifts must be uploaded in the weekend of:
– Longcycle: April 3 & 4
– Jerk: April 10 & 11
– Snatch: April 17 & 18

The KSBN Online Open Kettlebell Cup
The last event does contain a competition element. This is aimed at:
– Friendly competition for the kettlebell community
– Achieving a rank or PR

Any desired weight may be used during the KSBN Cup. The results of the athletes will be together compared according to the Koehorst formula. The videos for the KSBN Online Open Kettlebell Cup must be uploaded in the weekend of 22 & 23 May.

Ranking
In 2021 it will be possible for athletes to obtain online ranks / qualify for (inter) national championships for longcycle and snatch. Unfortunately, obtaining a rank for biathlon is not possible online. If a live competition takes place this year for which you as an athlete need a rank, please contact the board. Note: this only concerns a ranking and no NL records. NL records can only be achieved on “live” events.

Video requirements
The video should contain the following in sequence:

 • Athlete’s weight weighed on a digital scale
 • Weight of the kettlebell(s) weighed on a digital scale
 • The complete 10-minute set
 • All this in one complete and uninterrupted video
 • You must always be in full view, from feet to overhead position with kettlebells visible
 • As an athlete you have to be clearly recognizable on the screen, not too far away from the camera
 • Clothing: elbows and knees visible to be able to judge the reps properly.
 • Recording: vertical/portrait is preferred over horizontal/landscape
 • No other counters or (digital) clocks in the video
 • No other people you hear count in the video
 • No other people in the video
 • No music in the video

Videos must be posted to your own personal YouTube account and marked “unlisted” or public. The link to the Youtube video can be sent to: info@ksbn.nl. Both the title of the video and the email must contain:

 • Name of the athlete
 • Weight of the athlete
 • Discipline / Lift
 • Kettlebell weight

Deadlines for videos individual lifts / ranking days:

 • Longcylce: April 4, 2021, 11:59 PM
 • Jerk: April 11, 2021, 11:59 PM
 • Snatch: April 18, 2021, 11:59 PM

Deadlines videos KSBN Cup Online Open Kettlebell Cup:

 • 23 May, 11:59 PM